Activiteiten

De stichting subsidieert activiteiten en projecten die verband houden met de doelstelling.

De stichting subsidieert activiteiten en projecten die verband houden met de doelstelling. Subsidieverzoeken kunnen via deze website worden gedaan (Aanvraagprocedure). Het bestuur werft niet actief om aanvragen voor subsidie. De verzoeken worden minstens vier keer per jaar door het bestuur beoordeeld en getoetst aan de doelstelling en aan de ANBI-voorwaarden. Vervolgens zal het bestuur besluiten al dan niet een subsidie toe te kennen.

De stichting is voornemens een subsidiereglement op te stellen waarin de voorwaarden waaraan een aanvraag om ondersteuning moet voldoen, staan vermeld.