Vermogen

Het vermogen wordt gevormd door subsidies, giften en donaties en door erfstellingen of legaten.

Werving vermogen

De stichting staat in nauwe relatie met Stichting FB Oranjewoud. Deze stichting is voornemens jaarlijks een donatie te doen. De omvang van de activiteiten wordt mede bepaald door de omvang van de genoemde donatie. Het bestuur van de Stichting Cultuur FB Oranjewoud beslist geheel zelfstandig over de bestemming van de middelen van de stichting. Verder zal het vermogen worden gevormd door andere subsidies, giften en donaties en door erfstellingen of legaten. De stichting treedt uitdrukkelijk niet op als actief fondswervende instelling, maar aanvaardt donaties wel, mits daaraan geen voorwaarden gekoppeld zijn die het bestuur strijdig acht met de doelstelling van de stichting.

Beheer vermogen

Het bestuur beheert het vermogen van de stichting en bepaalt de besteding van de middelen binnen de kaders die de statuten aangeven en voldoen aan de ANBI-regels. De stichting streeft geen vermogensopbouw na.

Besteding vermogen

Het bestuur kent subsidies toe aan projecten of activiteiten die in lijn zijn met de doelstelling van de stichting. De beleidslijn van de stichting is dat de in enig jaar ontvangen donaties volledig besteed worden, tenzij dat in een incidenteel geval door de omvang van een gift, erfstelling of legaat tot grote onevenwichtigheden zou leiden.